COBRA KAI SEASON 3 TRAILER!


Today, this is all that matters. Season 3 of “Cobra Kai” premieres Jan. 8 on Netflix!